Om NIHK

Norsk – Israelsk Handelskammer
Norwegian-Israeli Chamber of Commerce

VEDTEKTER

FOR NORSK-ISRAELSK HANDELSKAMMER

1.

Norsk-Israelsk Handelskammer ble stiftet 11. september 1991 og er en fortsettelse av “Norsk_Israelsk økonomisk Samarbeidskomite” som ble først stiftet i 1976, og gjenopptatt i 1990.

2.

Handelskammeret har til oppgave å virke til fremme av handelssamkvemmet og til utviklingen av praktisk, økonomisk og kulturelt samarbeid mellom Norge og Israel. Handelskammeret skal følge handelsforbindelsene mellom de to land og ved dertil egnede tiltak bidra til at denne kan utvikles til gjensidig fordel.

3.

(1) Medlemmer av handelskammeret er:

– Vanlige medlemmer
– Innbudte medlemmer
– Æresmedlemmer

(2) Vanlige medlemmer er norske og israelske firmaer, privatpersoner, institusjoner og organisasjoner
(3) Som innbudte medlemmer kan opptas firmaer, privatpersoner, institusjoner og organisasjoner som påviselig tjener og har interesse i Handelskammerets formål.
(4) Medlemsopptagelser skal godkjennes av styret. Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig styre.

4.

Medlemmer betaler en årlig kontingent som hvert år bestemmes av styret.

Styremedlemmer er i funksjonstiden fritatt fra å betale kontingent.

5.

Handelskammeret ledes av et styre bestående av  7 medlemmer. I tillegg til dette tilkommer det lokalavdelinger å utpeke en representant til det nasjonale styret. Styrets medlemmer velges av Generalforsamlingen for et tidsrom av 2 – to – år. Medlemmene kan gjenvelges. Handelskammeret forpliktes ved underskrift av Presidenten eller i hans fravær av Visepresidenten.

6.

Styret konstituerer seg selv og velger President og Visepresident.

7.

Styret har ledelsen av Handelskammerets virksomhet og bestyrer dens midler. Det holdes møter så ofte som lederen eller et flertall av styrets medlemmer finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, blant dem lederen eller nestlederen, er tilstede. Ved stemmelikhet er den fungerende leders stemme avgjørende.

8.
Generalforsamling avholdes en gang årlig innen utgangen av mars måned og innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. Generalforsamlingen behandler styrets beretninger og regnskap og foretar valg av styremedlemmer, valgkomiteen og revisor

9.

Når særlige forhold gjør det ønskelig kan styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

10.

Forandringer i vedtektene kan bare skje på generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamling, når forslaget vedtas av to tredjedel av de tilstedeværende eller representerte medlemmer.

11.

Handelskammerets eventuelle oppløsning kan bare besluttes av generalforsamlingen, eller ekstraordinær generalforsamling hvor minst en tredjepart av medlemmene er representert ved personlig fremmøte eller skriftlig fullmakt. For endelig beslutning kreves minst et flertall på to tredjedeler av de tilstedeværende. Dersom et utilstrekkelig antall medlemmer er representert, innkalles til ny generalforsamling med minst en ukes varsel. Denne generalforsamling avgjør saken med to tredjedelers flertall av de representerte medlemmer.

Ved Handelskammerets eventuelle oppløsning avgjør generalforsamlingen hvorledes Handelskammerets midler skal anvendes.

Vedtatt på den ekstraordinære generalforsamling i

Oslo, den 11. september 1991.

Endret på generalforsamlingen, den 21. mars 2012