"Det har gjennom flere år vært drøftelser mellom norske og israelske myndigheter om sentrale sider ved en slik avtale, som inngåelsesnivå, finansiering og eksplisitt avgrensning mot militær utnyttelse. Nå er et siste norsk utkast snart klar for å legges frem for israelerne. Det siste året har vi lykkes med å oppnå enighet i de helt sentrale spørsmålene", skriver utenriksminister Børge Brende i svar på et spørsmål fra KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (bilde). "På norsk side arbeides det nå med et revidert utkast, som så vil bli gjenstand for formelle forhandlinger med israelske myndigheter. I denne avtalen vil både samarbeidsfelt og anvendelsesområde spesifiseres. Avtalen vil kun gjelde innenfor det territoriet Israel kontrollerte før 4. juni 1967," skriver utenriksministeren. “Da president Peres var i Norge ble det bekreftet at vi vil forsere arbeidet med å få på plass en avtale om næringsrettet forskningssamarbeid. En slik avtale vil styrke samhandelen og innovasjonssamarbeidet mellom våre to land," mener han. I sitt brev til utenriksministeren skrev KrF-representanten følgende: "Både Norge og Israel ligger på ulike områder langt framme innenfor innovasjon, forskning og teknologi. Begge land er forholdsvis små når det gjelder befolkningsstørrelse, men har likevel klart å få fram forskning og teknologi i verdensklasse på sine områder. Som gründernasjon er Israel i særklasse og har klart å skape en innovasjonskultur som har tiltrukket seg mye venturekapital, noe som er blitt lagt merke til verden over. Israel og Norge har mange kulturelle og historiske bånd som har gjort at det også har vært naturlig å styrke samarbeidet på flere områder. Dette gjelder ikke minst innenfor teknologiutvikling og forskningssamarbeid. Norge har avtaler på slike områder i dag med flere land. Den type avtaler vil åpne for at man på institusjons- eller bedriftsnivå lettere kan ta kontakt og etablere institusjonell kontakt for å utvikle samarbeid på utvalgte områder til nytte og glede for forsknings- og teknologimiljø i begge land. Det er kjent at man over flere år har arbeidet for å få til en slik avtale mellom Norge og Israel uten at man pr. dags dato enda har noen signert avtale mellom de to land på dette området. Under statsbesøket fra den daværende israelske president Peres våren 2014, ble det gjennom pressen kjent at det ble arbeidet med ferdigstilling av bl.a. en slik avtale. Ved besøk i Israel i august i fjor av KrFs stortingsgruppe, ble det opplyst av den norske ambassaden i Israel at en slik avtale nærmest var klar for signering. Så langt en kjenner til er en slik avtale fortsatt ikke godkjent.”.

Hans_Fredrik_Gørvan“Det har gjennom flere år vært drøftelser mellom norske og israelske myndigheter om sentrale sider ved en slik avtale, som inngåelsesnivå, finansiering og eksplisitt avgrensning mot militær utnyttelse. Nå er et siste norsk utkast snart klar for å legges frem for israelerne. Det siste året har vi lykkes med å oppnå enighet i de helt sentrale spørsmålene”, skriver utenriksminister Børge Brende i svar på et spørsmål fra KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (bilde).

“På norsk side arbeides det nå med et revidert utkast, som så vil bli gjenstand for formelle forhandlinger med israelske myndigheter. I denne avtalen vil både samarbeidsfelt og anvendelsesområde spesifiseres. Avtalen vil kun gjelde innenfor det territoriet Israel kontrollerte før 4. juni 1967,” skriver utenriksministeren.

“Da president Peres var i Norge ble det bekreftet at vi vil forsere arbeidet med å få på plass en avtale om næringsrettet forskningssamarbeid. En slik avtale vil styrke samhandelen og innovasjonssamarbeidet mellom våre to land,” mener han.

I sitt brev til utenriksministeren skrev KrF-representanten følgende:

“Både Norge og Israel ligger på ulike områder langt framme innenfor innovasjon, forskning og teknologi. Begge land er forholdsvis små når det gjelder befolkningsstørrelse, men har likevel klart å få fram forskning og teknologi i verdensklasse på sine områder. Som gründernasjon er Israel i særklasse og har klart å skape en innovasjonskultur som har tiltrukket seg mye venturekapital, noe som er blitt lagt merke til verden over.

Israel og Norge har mange kulturelle og historiske bånd som har gjort at det også har vært naturlig å styrke samarbeidet på flere områder. Dette gjelder ikke minst innenfor teknologiutvikling og forskningssamarbeid.

Norge har avtaler på slike områder i dag med flere land. Den type avtaler vil åpne for at man på institusjons- eller bedriftsnivå lettere kan ta kontakt og etablere institusjonell kontakt for å utvikle samarbeid på utvalgte områder til nytte og glede for forsknings- og teknologimiljø i begge land.

Det er kjent at man over flere år har arbeidet for å få til en slik avtale mellom Norge og Israel uten at man pr. dags dato enda har noen signert avtale mellom de to land på dette området.

Under statsbesøket fra den daværende israelske president Peres våren 2014, ble det gjennom pressen kjent at det ble arbeidet med ferdigstilling av bl.a. en slik avtale.

Ved besøk i Israel i august i fjor av KrFs stortingsgruppe, ble det opplyst av den norske ambassaden i Israel at en slik avtale nærmest var klar for signering. Så langt en kjenner til er en slik avtale fortsatt ikke godkjent.”.